107,6 FM

Podziały szpecą

„Skuteczność orędzia chrześcijańskiego byłaby niewątpliwie większa, jeśli chrześcijanie mogliby przezwyciężyć istniejące między nimi podziały i wspólnie celebrować sakramenty oraz wspólnie głosić słowo Boże i świadczyć miłosierdzie”

Papież przyjął przedstawicieli Światowego Aliansu Ewangelicznego. Należy do niego m.in. Kościół Chrześcijan Baptystów, Kościół Zielonoświątkowy a także szereg innych protestanckich Kościołów Ewangelikalnych.

W swoim przemówieniu Franciszek podkreślił znaczenie jakie dla żywotności chrześcijańskiego świadectwa ma oddanie całej naszej woli na służbę Ewangelii. Pomaga to, aby Kościół w Chrystusie i z Chrystusem stawał się płodną winnicą Pana, „aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa” (Ef 4,13). Podstawą tego jest Chrzest św., poprzez który mamy udział w owocach śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

Ojciec Święty podkreślił, że Chrzest jest darem Bożym, wspólnym dla wszystkich chrześcijan, dzięki któremu żyjemy nie tylko wymiarem doczesnym, lecz także w mocy Ducha Świętego. „Sakrament chrztu przypomina nam o fundamentalnej i bardzo pocieszającej prawdzie: że Pan zawsze nas uprzedza swoją miłością i łaską. Poprzedza nasze wspólnoty, uprzedza tych wszystkich, którzy głoszą Ewangelię i tych, którzy ją przyjmują, przygotowując każde serce do jej przyjęcia” - stwierdził papież. Dodał, że nieustannie uprzedza nas także Królestwo Boże, podobnie jak uprzedza nas tajemnica jedności Kościoła.

Ojciec Święty zauważył, że od samego początku Kościoła istniały podziały między chrześcijanami i niestety istnieją one także i dziś. Osłabia to zdolność do głoszenia Ewangelii wszystkim narodom. „Rzeczywistość naszych podziałów oszpeca piękno jedności nieszytej szaty Chrystusowej, ale nie niszczy całkowicie głębokiej jedności zrodzonej przez łaskę we wszystkich ochrzczonych. Skuteczność orędzia chrześcijańskiego byłaby niewątpliwie większa, jeśli chrześcijanie mogliby przezwyciężyć istniejące między nimi podziały i wspólnie celebrować sakramenty oraz wspólnie głosić słowo Boże i świadczyć miłosierdzie” - powiedział Franciszek.

Papież wyraził radość z nawiązania w różnych krajach braterskich relacji oraz współpracy między katolikami a chrześcijanami ewangelikalnymi. Podkreślił znaczenie wspólnych wysiłków podjętych przez Papieską Radę ds. Popierania Jedności Chrześcijan oraz Komisję Teologiczną Światowego Aliansu Ewangelicznego, które otworzyły nową perspektywę, wyjaśniając nieporozumienia i wskazując drogi do przezwyciężenia uprzedzeń. „Pragnę, aby konsultacje te mogły jeszcze bardziej inspirować nasze wspólne świadectwo i wysiłki ewangelizacyjne” - stwierdził Ojciec Święty. Jednocześnie wskazał na znaczenie wspólnego dokumentu watykańskiej dykasterii ekumenicznej, Światowej Rady Kościołów oraz Światowego Aliansu Ewangelicznego „Świadectwo Chrześcijańskie w wielokulturowym świecie. Zalecenia postaw” z 2011 roku. Franciszek wyraził nadzieję, że może on być źródłem inspiracji dla głoszenia Ewangelii w kontekstach wielokulturowych.

„Jestem przekonany, że Duch Święty, który wzbudza w Kościele, swym potężnym tchnieniem odwagę wytrwania a także poszukiwania nowych metod ewangelizacji, zapoczątkuje nowy etap w stosunkach między katolikami a chrześcijanami ewangelikalnymi. Etap, który pozwoli na doskonalsze wypełnienie woli Pana, aby zanieść Ewangelię aż na krańce ziemi” - stwierdził papież.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama