107,6 FM

54 żołnierzy skazanych na śmierć

Nigeryjski sąd wojskowy skazał w środę 54 żołnierzy na karę śmierci za odmowę udziału w operacji przeciwko islamistom z Boko Haram - poinformował dziennik "Nigerian Tribune".

Żołnierze nie chcieli uczestniczyć w operacji, której celem było wyparcie islamistów z kilku miejscowości na północnym wschodzie Nigerii. Oskarżono ich o tchórzostwo i udział w buncie.

Nie są to pierwsze wyroki śmierci w nigeryjskiej armii. Już we wrześniu sąd wojskowy skazał 12 żołnierzy na śmierć przez rozstrzelanie za udział w buncie i próbę zabicia dowódcy.

Nigeryjscy żołnierze, zwłaszcza ci, którzy walczą z islamistami, często skarżą się, że nie otrzymują żołdu, szwankuje zaopatrzenie w żywność, broń i sprzęt wojskowy.

Islamistyczne ugrupowanie Boko Haram od 2009 roku pro­wa­dzi zbroj­ną walkę o prze­kształ­ce­nie Ni­ge­rii lub przy­naj­mniej jej czę­ści w mu­zuł­mań­skie pań­stwo wy­zna­nio­we, w któ­rym obo­wią­zy­wa­ło­by prawo sza­ria­tu. W ciągu pię­ciu lat w wy­ni­ku re­be­lii w Ni­ge­rii, naj­lud­niej­szym kraju Afry­ki, zgi­nę­ły ty­sią­ce ludzi. Od po­cząt­ku br. re­be­lian­ci znacz­nie na­si­li­li ataki.

Boko Haram po­strze­ga­ne jest jako naj­więk­sze za­gro­że­nie dla Ni­ge­rii, naj­więk­szej go­spo­dar­ki w Afry­ce i naj­waż­niej­sze­go pro­du­cen­ta ropy na kon­ty­nen­cie afry­kań­skim.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama