107,6 FM

Równania, nierówności, funkcje, figury

Maturzyści liceów ogólnokształcących, którzy pisali we wtorek egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, musieli wykazać się umiejętnością rozwiązywania równań i nierówności, znajomością pojęcia funkcji oraz własności figur geometrycznych.

Arkusz rozwiązywany przez maturzystów - który opublikowała Centralna Komisja Egzaminacyjna - zawierał 34 zadania, w tym 25 zadań zamkniętych, czyli takich, w których uczeń wybiera jedną z czterech możliwych odpowiedzi oraz 9 zadań otwartych, gdzie zdający sam musi udzielić odpowiedzi oraz poprawnie zapisać sposób rozwiązywania.

Podczas rozwiązywania zadań maturzyści mogli korzystać z zestawu wzorów matematycznych oraz z kalkulatora prostego.

Maturzyści musieli wykazać się umiejętnością rozwiązywania równań i nierówności, np. rozwiązać równanie stopnia trzeciego w postaci iloczynowej czy rozwiązać podwójną nierówność.

Część zadań dotyczyła znajomości pojęcia funkcji, umiejętności korzystania z ich własności. Jedno z zadań polegało na odczytaniu z wykresu zbioru wartości funkcji, inne na umiejętności obliczania miejsc zerowych funkcji liniowej. W jeszcze innym zadaniu maturzyści musieli wyznaczyć najmniejszą i największą wartość funkcji kwadratowej w danym przedziale.

Zdający egzamin zmierzyli się z zagadnieniami z zakresu geometrii płaskiej i przestrzennej. W zadaniach maturzyści musieli wykazać się umiejętnością obliczania pól, znajomością zależności między prostymi równoległymi i prostopadłymi, umiejętnością szukania zależności w bryłach, obliczania ich pól powierzchni oraz objętości.

Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym trwał 170 minut. Maturzyści za rozwiązanie wszystkich zadań mogli maksymalnie otrzymać 50 punktów: za każde zadanie, w zależności od jego stopnia trudności, od 1 do 5 punktów; najwyżej punktowane były zadania otwarte.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama