107,6 FM

Wytyczne Kościoła w Polsce wobec pedofilii

Kościół w Polsce - analogicznie jak Kościół powszechny - sprawę wykroczeń duchownych w sferze pedofilii traktuje jako poważne zło moralne oraz jedno z najcięższych przestępstw. W świetle prawa kościelnego wymaga ono ukarania, a przede wszystkim troski wobec ofiar. Szczegóły postępowania kanonicznego wobec duchownego, który dopuścił się grzechu złamania VI przykazania z osobą małoletnią, regulują specjalne "Wytyczne" oraz aneksy do nich, opracowane przez Konferencję Episkopatu Polski i potwierdzone przez Stolicę Apostolską.

Szczegółowe wytyczne dotyczące postępowania kościelnego w przypadku oskarżeń duchownych o molestowanie osób poniżej 18. roku życia zostały przyjęte po raz pierwszy już 6 lat temu, podczas zebrania plenarnego Episkopatu 20 czerwca 2009 r. Dokonane zostało to dwa lata przed tym, jak watykańska Kongregacja Nauki Wiary wystosowała okólnik do wszystkich katolickich konferencji biskupich na świecie, w sprawie opracowania szczegółowych wytycznych, dotyczących postępowania w takich przypadkach.

Jednakże po otrzymaniu wspomnianego okólnika Stolicy Apostolskiej w 2011 r., nastąpiła konieczność uzupełnienia opracowanych wcześniej polskich wytycznych. Stąd na zebraniu plenarnym KEP 14 marca 2012 r. została przyjęta nowa wersja dokumentu pod nazwą: "Wytyczne dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia".

Z kolei na 363. zebraniu plenarnym 8 i 9 października 2013 r. biskupi przyjęli trzy aneksy do "Wytycznych". Określają one precyzyjne reguły postępowania w kwestii pomocy ofiarom, dochodzenia wobec kapłanów oskarżanych o akty pedofilii oraz zasady formacji przyszłych kapłanów w zakresie dojrzałości seksualnej oraz profilaktyki wobec zjawiska pedofilii. Przyjęto także nowy dokument nt. „Prewencji nadużyć seksualnych wobec dzieci i młodzieży i osób niepełnosprawnych w pracy duszpasterskiej i wychowawczej Kościoła w Polsce”.

Po upływie kilku miesięcy Stolica Apostolska zgłosiła swoje uwagi i uzupełnienia i przekazała je polskiemu Episkopatowi. Wprowadzone zostały one na wniosek Rady Prawnej KEP na 365. zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu 11 czerwca 2014 r.

Dokumenty te następnie zostały ponownie przekazane Stolicy Apostolskiej, a po ich przejrzeniu i zaakceptowaniu obowiązują już na gruncie Kościoła w Polsce. W marcu br. zostały przekazane do poszczególnych diecezji i przełożonych zgromadzeń zakonnych. Ich oficjalna publikacja została wstępnie zaplanowana na jesień br. w "Aktach Konferencji Episkopatu Polski". Dlatego do tej pory nie zostały ujawnione przyjętą drogą szerokiej opinii publicznej.


Wytyczne Episkopatu

Dokument główny nosi tytuł: ”Wytyczne dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia”.

W wytycznych przypomina się, że podstawową zasadą w posłudze Kościoła jest „szanowanie godności każdej osoby”, a "szczególnym wymogiem tej zasady jest uznanie i respektowanie prawa wszystkich dzieci oraz młodzieży do tego, by były otoczone troską i szacunkiem oraz wzrastały w środowisku bezpiecznym, wolnym od wykorzystania, manipulacji i przemocy”.

« 1 2 3 4 5 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama