107,6 FM

Caritas największą organizacją charytatywną w Polsce

Ks. Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska przedstawił biskupom zgromadzonym w Warszawie pomoc Kościoła na rzecz ubogich, realizowana w strukturach Caritas. Przy okazji zaapelował o tworzenie kół Caritas w każdej parafii oraz o uwrażliwianie kleryków na etapie formacji na potrzeby ludzi potrzebujących, chorych i ubogich.

Prelegent przypomniał, że Caritas działająca w Polsce w 44 diecezjach to obecnie ponad 100 tysięcy wolontariuszy, 900 placówek z wykwalifikowaną kadrą świadczącą codzienną pomoc na wszelkich polach ludzkiej biedy i problemów.

Dodał, że najbardziej znanym symbolem Caritas w Polsce jest świeca Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Tych świec rozprowadzono już ponad 20 min. Dzięki temu blisko milion dzieci otrzymało pomoc. "Rokrocznie wydajemy osobom ubogim ok. l min 800 tyc. posiłków. Prowadzimy noclegownie, jadłodajnie, domy samotnej matki, okna życia, świetlice socjoterapeutyczne, hospicja, punkty wydawania odzieży, punkty dystrybucji żywności, warsztaty terapii zajęciowej, ośrodki interwencji kryzysowej" - poinformował.

Ks. Subocz przypomniał, że w 2015 roku Caritas Polska oraz wiele Caritas diecezjalnych obchodzi jubileusz 25-lecia posługi charytatywnej, a jest on obchodzony pod hasłem rodziny, gdyż - jak podkreślił: "idąc za wezwaniem Ojców Synodalnych, chcemy towarzyszyć rodzinie, szukać systemowych rozwiązań oraz efektywnego wsparcia tej pierwszej szkoły miłości'.

Następnie dyrektor Caritas Polska zaprezentował konkretne obszary działania tej instytucji.

Osoby niepełnosprawne i chore

Ks. Subocz poinformował, że wg wyników spisu powszechnego z 2011 roku liczba osób niepełnosprawnych w Polsce wynosiła około 4,7 min (12,2% ludności kraju). W związku z tym osoby te stanowią ważne wyzwanie dla Caritas.

W zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym - jak informuje ks. Subocz - oferta Caritas sprowadza się do prowadzenia specjalistycznych placówek ukierunkowanych na pomoc tej grupie osób. W warsztatach terapii zajęciowej beneficjenci mają możliwość uczestnictwa w rehabilitacji społecznej i zawodowej. Caritas prowadzi 63 Warsztaty Terapii Zajęciowej dla 2594 osób. Beneficjenci otrzymują wsparcie również w Zakładach Aktywności Zawodowej, działają Spółdzielnie Socjalne. Przedmiot działalności spółdzielni socjalnej to prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa opartego na pracy osobistej swoich członków. Zakłady Aktywności Zawodowej są odpowiedzią na potrzeby osób niepełnosprawnych chcących i mogących podjąć zatrudnienie. Mają za zadanie zapełnić niszę spowodowaną tym, że otwarty rynek pracy nie chce przyjąć znacznej części tych osób.

Od 2008 roku do końca czerwca 2015 r., Caritas Polska realizowała projekt „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy". Wsparciem zostały objęte osoby niepełnosprawne ruchowo w stopniu znacznym oraz ich rodzice/opiekunowie. Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych. W ramach projektu prowadzone są warsztaty, szkolenia podnoszące kwalifikacje oraz zawodowe, staże rehabilitacyjne, indywidualne zajęcia praktyczne. Jest możliwość wsparcia w zakresie nauki w postaci opłacenia czesnego i zakupu podręczników. Osoby niepełnosprawne korzystają ze wsparcia psychologa, doradcy zawodowego i prawnika. Projekt był realizowane w partnerstwie ze środków DE w ramach EFS oraz PFRON.

Ponadto Caritas w 44 miastach całej Polski posiada zaplecze logistyczne w postaci biur Projektu oraz niezbędne środki techniczne. Wyspecjalizowane biura dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez np. podjazdy, łazienki, sale wykładowe, zaplecze noclegowe. W związku z prowadzoną działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych w Caritas diecezjalnych znajduje się sprzęt rehabilitacyjny.

W Caritas diecezjalnych organizowane są liczne inicjatywy z myślą o osobach niepełnosprawnych Wigilie, rekolekcje, pielgrzymki (m.in. ogólnopolska pielgrzymka osób niepełnosprawnych do Lourdes), grupy wsparcia dla rodzin osób niepełnosprawnych pod okiem wyspecjalizowanych kadr.

Caritas utworzyła profesjonalne placówki opiekuńczo-wychowawcze dla osób niepełnosprawnych, do których trzeba zaliczyć Stacje Opieki Caritas, ośrodki rehabilitacyjne Zakłady Pielęgnacyjno-Opiekuńcze, Domy Dziennego pobytu Warsztaty Terapii Zajęciowej itp.

Caritas diecezjalne prowadzą 40 placówek typu środowiskowe domy opieki dla 1141 osób starszych oraz 15 domów dziennego pobytu dla seniorów, z których skorzystało 646 beneficjentów. Działają również 34 świetlice parafialne dla seniorów, do których uczęszcza 538 osób oraz 39 klubów seniora dla 948 osób starszych. Osoby starsze mogą uzyskać pomoc w 34 domach pomocy społecznej, w których przebywa ok. 2314 seniorów. W Caritas diecezjalnych działają również 3 rodzinne domy opieki dla 33 starszych osób.
W zakresie pomocy osobom chorym - jak podkreśla ks. Subocz - sprawdzają się Stacje Opieki Caritas. Celem stacji jest możliwość korzystania z opieki pielęgniarskiej i zabiegów rehabilitacyjnych ludziom, którzy mają problem z dotarciem do placówek służby zdrowia. Obecnie jest ich ok. 200. Inna formą pomocy dla osób chorych są zakłady opieki lekarskiej. W Caritas diecezjalnych jest ich 16. działają również: 32 poradnie lekarskie, 13 aptek, 5 placówek ambulatoryjnych, 6 stacjonarnych placówek dla osób uzależnionych. Caritas prowadzi 9 hospicjów stacjonarnych, które posiadają 188 miejsc. Istnieje również 46 hospicjów domowych.

« 1 2 3 »
TAGI:

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama