107,6 FM

Ewangelia z komentarzem

Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Mt 1,1

Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama.

Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona; Ezron ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona; Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse był ojcem króla Dawida.

Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza; Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego.

Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela; Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Tak więc w całości od Abrahama do Dawida jest czternaście pokoleń; od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń.


Z jakiego powodu, po co Ewangelista podaje rodowód Jezusa? I to w tak rozbudowanej formie? Czy (tylko) dlatego, żeby podkreślić, że Jezus pochodzi z rodu Dawida? Święty Mateusz chciał w ten sposób uprawomocnić postać Mesjasza? Nawet jeśli tak, to przez dzisiejszych czytelników Pisma Świętego ów przytoczony przez Ewangelistę rodowód odbierany jest pewnie jako świadectwo ziemskiego zakorzenienia Jezusa Chrystusa. Bo Jezus, choć Syn Boży, przecież nie „spadł z nieba”. Miał także – właśnie – swój ziemski rodowód; i to – jak widać – znany, długi rodowód: czternaście pokoleń od Abrahama do Dawida, od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń. Ale wszak nie tylko rodowód, lecz także wszelkie ziemskie relacje Jezusa – na przykład te obejmujące związki pokrewieństwa – zawsze budziły ciekawość. Może się mylę, ale rodowód jakby mniejszą niż inne.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..