107,6 FM

Kim byli owi mędrcy, których Mateusz nazywa „magami”?

Oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy. Mt 2,1

Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony Król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon».

Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo tak zostało napisane przez Proroka: a ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela».

Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam i wypytajcie starannie o dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon». Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę.

A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; padli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.

A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju.


Kim byli owi mędrcy, których Mateusz nazywa „magami”? Istnieją cztery znaczenia terminu: magowie to członkowie perskiej kasty kapłańskiej, teoretycy i praktycy nadprzyrodzonej wiedzy i mocy, czarownicy i zwodzicielscy oszuści. W Nowym Testamencie występują przynajmniej dwa spośród tych znaczeń. W Dziejach Apostolskich w postaci maga zwanego Bar-Jezus Paweł widzi „syna diabelskiego, pełnego wszelkiej zdrady i wroga wszelkiej sprawiedliwości” (por. Dz 13,10). Wykorzystuje on swoją moc przeciwko posłańcowi Jezusa. W dzisiejszym czytaniu Mateusz podkreśla, że religijna i filozoficzna mądrość magów była siłą, która skłoniła ich do pójścia w drogę. Ich mądrość zaprowadziła ich ostatecznie do Chrystusa i nie pozwoliła, aby znów tą samą drogą wrócić do swojej ojczyzny.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..
 • Gość
  06.01.2018 11:14
  Litania do św. Trzech Króli [1853r] (6 I)
  Z modlitewnika: Droga do szczęścia prawdziwego. 1853r.

  Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
  Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
  Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
  Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami.
  Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
  Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
  Jezu Królu nad królami, zmiłuj się nad nami.
  Święta Maryo Królowa nad królami, módl się nad nami.
  Święty Józefie opiekunie, królu wszystkiego stworzenia, módl się nad nami.
  Święty Królu Kasprze, módl się nad nami.
  Święty Królu Melchiorze, módl się nad nami.
  Święty Królu Balcerze, módl się nad nami.

  Święci trzej Królowie, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Mędrcowie, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, Królowie Arabów i Saby, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, Patryarchowie prwawowiernych, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, pierwsi do ofiar z narodów, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, książęta ludzkiego zgromadzenia, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, których oczekiwaniem Pan Jezus, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, których pragnieniem Pan Jezus, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, których doskonałą radością Pan Jezus, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, w wierze najoświeceńsi, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, w nadziei najgruntowniejsi, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, w miłości najżarliwsi, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, złotem miłości najwierniejsi, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, kadzidła nabożeństwa najwonniejsi, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, miarą cierpliwości nieskazitelni, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, w pokorze najgłębsi, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, statecznością najmężniejsi, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, zawdzięczeniem najwspanialsi, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, szczodrobliwością najchojniejsi, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, cnót wszelkich zwierciadło, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, którzyście natchnienie Boskie po obaczeniu gwiazdy z uczciwością przyjęli, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, którzyście skutecznej łasce Bożej z wielką chęcią posłuszni byli, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, którzyście nasze państwa, pokrewnych i przyjaciół dla miłości Króla niebieskiego opuścili, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, którzyście się tródów podróźnych nie obawiali, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, którzyście nowo-narodzonego Króla żydoskiego w Jeruzalem szukali, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, którzyście wiarę Chrystusową przed Herodem nieustraszenie wyznali, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, którzyście przez pierwszych kapładnów o miejscu gdzie miał narodzić Zbawiciel, z pisma św. naukę wzięli, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, którzy od Heroda do Betleem wolno przepuszczeni jesteście, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, którzyście za powtórnem pokazaniem się gwiazdy wielkim weselem napełnieni zostali, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, którzyście za gwiazdą was poprzedzającą, aż na to miejsce: gdzie stanęła i Dzieciątko było, pospieszyli, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, którzyście wchodząc do szopy, Dzieciątko z Maryą Matką Jego znaleźli, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, którzyście upadłszy na kolana, Jezusowi Panu na panieńskim Łonie siedzącemu pokłon oddawali, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, którzyście otworzywszy skarby wasze, złoto, kadzidło i mirę Dzieciątku Jezusowi, ofiarowali, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, którzyście pełnemi tajemnic darami, wiarę waszę całemu światu objawili, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, którzyście Dzieciątko Pana Jezusa przez złoto któlem, kadzidło prawdziwym Bogiem, przez mirę człowiekiem śmiertelnym uznali, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, którzyście Dzieciątku Jezusowi na ucieczkę do Egiptu podróżne potrzeby obmyślili, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, którzyście nam przez waszą pokorną uniżność przykład wszystkich cnót podali, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, którzyście nas złoto miłości kadzidło modlitwy, mirę cierpliwości Bogu ofiarować nauczyli, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, którzyście poklęknąwszy przed Dzieciątkiem. Najśw. Pannę Maryą i Jej oblubieńca Józefa świętego pozdrawiali, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, którzyście od Najśw. Panny i Jej oblubieńca Józefa świętego dzięki z weselem za ofiarowane dary odebrali, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, którzyście was samych, wasze państwa i inne narody Chrystusowi i najświętszej Matce, także Jej oblubieńcowi zalecili, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, którzyście od Najśw. Panny i Jej oblubieńca z najszczęśliwszym wszelkiego dobra powinszowaniem odjechali, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, którzyście we śnie od anioła przestrzeżeni będąc, abyście się do Heroda nie wracali, drogą inną do krajów waszych powrócili, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, którzyście z wielką radością (oglądawszy Zbawiciela) powracali, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, módlcie się za nami.

  My grzeszni prosimy, wysłuchaj nas Panie.
  Abyście nam prawdziwą i skuteczną za grzechy, skruchę wyjednali, prosimy wysłuchaj nas Panie.
  Abyście nas w obronę swoję przjąć raczyli, prosimy wysłuchaj nas Panie.
  Abyście nam Króla nad królami przejednawszy, Jemu nas zalecili i przed obliczem Jego stawiali, prosimy wysłuchaj nas Panie.
  Abyście cnotami waszemi dusze nasze przyozdobić raczyli, prosimy wysłuchaj nas Panie.
  Abyście nam złoto miłości, kadzidło nabożeństwa i mirę umartwienia uprosili, prosimy wysłuchaj nas Panie.
  Abyśmy Chrystusa Pana Króla naszego z wami zawsze szukać i znaleźć mogli, prosimy wysłuchaj nas Panie.
  Abyśmy przed heretykami i niewiernemi w Chrystusa Pana, prawdziwą wiarę nieustraszeni wyznawali, prosimy wysłuchaj nas Panie.
  Abyśmy się do Heroda, to jest: świata tego obłudy szkodliwych pożądliwości, gdzie się Chrystus nie znajduje, nigdy nie powracali, prosimy wysłuchaj nas Panie.
  Abyśmy prawdziwej pobożności drogą z wami swego czasu do ojczyzny niebieskiej powrócili, prosimy wysłuchaj nas Panie.
  Abyśmy nam konającym i z tym światem się rozstającym łąskawie przytomnemi byli, prosimy wysłuchaj nas Panie.
  Abyśmy niedostatek nasz waszemi drogiemi darami ubogacili, prosimy wysłuchaj nas Panie.
  Abyście kościół święty wojujący od wszelakich przeciwności modlitwami waszemi obronili, prosimy wysłuchaj nas Panie.
  Abyście wszystkich pod opiekę waszę udających się od szatańskiej zdrady, od wojny, głodu morowego powietrza i innych złych przypadków bronić raczyli, prosimy wysłuchaj nas Panie.
  Abyście wszystkich upornych heretyków do przyjęcia prawdziwej wiary przwiedli, prosimy wysłuchaj nas Panie.
  Abyście wszystkim do was statecznie nabożnym zupełną łaskę wyjednać i otrzymać raczyli, prosimy wysłuchaj nas Panie.

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

  K. Troje jest darów kosztownych.
  R. Które ofiarowali mędrcowie Panu.
  K. Królowie z Tarsu i wyspy, podarunki przyniosą.
  R, Królowie Arabów i Saby dary przyprowadzą.

  Módlmy się:
  Boże! który trzech mędrców od wschodu świętych królów, Kaspra, Melchioria i Balcera, aby nowo narodzonego w Betlejem Syna Twego nawiedzili, Jemu cześć i chwałę oddali, cudownie oświeciłeś,
  racz nam dać prosimy, abyśmy przez ich przykład i przyczynę wspomożeni, z ciemności tego świata uwolnieni i nieomylną wiarą oświeceni, Ciebie prawdziwą światłość poznali i nieustannie miłowali, pókibyśmy do Ciebie, który w światłości niedostępnej mieszkasz, bez wszelkiej przeszkody nie przystąpili.

  Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.
  doceń 1
Dyskusja zakończona.

Ze względów bezpieczeństwa, kiedy korzystasz z możliwości napisania komentarza lub dodania intencji, w logach systemowych zapisuje się Twoje IP. Mają do niego dostęp wyłącznie uprawnieni administratorzy systemu. Administratorem Twoich danych jest Instytut Gość Media, z siedzibą w Katowicach 40-042, ul. Wita Stwosza 11. Szanujemy Twoje dane i chronimy je. Szczegółowe informacje na ten temat oraz i prawa, jakie Ci przysługują, opisaliśmy w Polityce prywatności.

Zamów newsletter