REGULAMIN KONKURÓW RADIA eM

dodane 24.05.2018 13:15

§ 1. Postanowienia wstępne

 

1. Niniejszy Regulamin, w dalszej części zwany „Regulaminem”, określa zasady uczestnictwa w konkursie organizowanym przez Instytut Gość Media, z siedzibą w Katowicach (40-042) przy ul. Wita Stwosza 11, który osobowość prawną uzyskał na podstawie rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 2 września 2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 1216), Regon: 243707398, NIP: 9542751090, w dalszej części Regulaminu zwany „Organizatorem”.

2. Konkurs jest prowadzony przez Organizatora na antenie stacji radiowej. Konkursy są organizowane na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Przystąpienie do Konkursu, w sposób określony w §3 Regulaminu jest równoznaczne
z zapoznaniem się Uczestnika z postanowieniami niniejszego Regulaminu i ich akceptacją.

4. Organizator jest podmiotem odpowiedzialnym za wydanie nagród przewidzianych w Konkursie.

§ 2 Osoby uprawnione do uczestnictwa w Konkursie

 

1. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 2, uczestnikami Konkursu (dalej odpowiednio „Uczestnik” lub „Uczestnicy”) mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i najbliżsi członkowie ich rodzin. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych (rodzice, dziadkowie), zstępnych (dzieci, wnuki), rodzeństwo, małżonków, rodziców i dzieci małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 3 Zasady uczestnictwa w Konkursie oraz wyłaniania laureatów

 

  1. Redakcja zadaje na antenie Radia eM pytanie konkursowe, na które odpowiadają słuchacze telefonicznie lub za pomocą smsów. Wiadomość tekstową należy wysłać pod numer 7168 wpisując na początku słowo „emka”. Koszt sms-a wynosi 1,23 zł brutto. Osoby, które udzielą poprawnej odpowiedzi nabywają prawo do otrzymania nagrody zapowiedzianej uprzednio przez prezentera na antenie.

2. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie nie częściej niż dwa razy w miesiącu.

3. Laureaci zobowiązani są do podania swoich danych personalnych celem przekazania nagrody.

4. Osoba która dokonała zgłoszenia zgodnie z Regulaminem i spełnia warunki określone w Regulaminie staje się Uczestnikiem Konkursu.

§ 4 Nagrody

 

1. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany nagrody materialnej na gotówkę lub nagrody innego rodzaju.

2. Nagrodę można odebrać osobiście w siedzibie rozgłośni. Na życzenie laureata nagroda może być też przesłana laureatowi na wskazany przez niego adres w terminie do 15 dni od dnia ogłoszenia wyników.

3. Wszelkie zobowiązania podatkowe związane z przyznaniem nagrody zostaną poniesione przez organizatora.

 

§ 5 Ograniczenie odpowiedzialności organizatora

 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za trudności z realizacją konkursu oraz niemożność zapewnienia lub dostarczenia nagrody z przyczyn od niego niezależnych.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez uczestników konkursu.

 

§ 6 Przetwarzanie danych osobowych

 

1. Biorąc udział w konkursie i podając swoje dane osobowe uczestnik wyraża zgodę na ich przetwarzanie.

2. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w zakresie i w celach niezbędnych do przeprowadzenia konkursu, a w szczególności w celu komunikacji z uczestnikami, wydania nagrody laureatowi oraz rozpatrywania reklamacji.

3. Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

4. Administratorem danych osobowych jest organizator.

5. Osobie udostępniającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do wglądu do zgłaszanych danych osobowych oraz prawo żądania ich poprawiania, uzupełnienia, a także wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

 

§ 7 Postępowanie reklamacyjne

 

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez uczestników drogą pisemną na adres organizatora: Katowice, ul. Wita Stwosza 11 . Zgłoszenie reklamacyjne może być wysłane w terminie do 30 dni od dnia zakończenia konkursu.

2. O zachowaniu terminu zgłoszenia reklamacji decyduje data wysłania zgłoszenia (data stempla pocztowego).

3. Reklamacja powinna zawierać żądanie określonego zachowania się przez organizatora.

4. Reklamujący zobowiązany jest wraz z reklamacją przytoczyć wszystkie okoliczności faktyczne bądź prawne uzasadniające żądanie.

5. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji organizator opiera się na treści Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

6. Powyższe postanowienia określające postępowanie reklamacyjne, w tym upływ terminu składania reklamacji nie mają wpływu na uprawnienia uczestników wynikające z niniejszego Regulaminu i powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności uczestnik może dochodzić swoich praw przed sądem, niezależnie od skorzystania z postępowania reklamacyjnego.

 

 

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie organizatora przy ul. Wita Stwosza 11 w Katowicach.

2. Zgłoszenia do Konkursu nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie, tj.: zgłoszenia niepełne, przerwane lub zniekształcone zostaną wykluczone z Konkursu.

3. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:

a) niewykorzystywania usług dodanych do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez organizatora, w tym do celów komercyjnych i politycznych; w szczególności zabronione jest wykorzystywanie Konkursu lub faktu udziału w Konkursie do celów zarobkowych.

b) wypowiadania na antenie treści niezgodnych z prawem, treści obraźliwych etc.

4. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w Konkursie uczestnika (w tym odmówić mu przyznania nagrody), w stosunku do którego powziął uzasadnione podejrzenie o działania sprzeczne z Regulaminem lub obowiązującym prawem.

 

 

«« | « | 1 | » | »»

Reklama