107,6 FM

REGULAMIN KONKURSÓW RADIA eM

§ 1. Postanowienia wstępne

1. Niniejszy Regulamin, w dalszej części zwany „Regulaminem”, określa zasady uczestnictwa w konkursie organizowanym przez Instytut Gość Media, z siedzibą w Katowicach (40-042) przy ul. Wita Stwosza 11, który osobowość prawną uzyskał na podstawie rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 2 września 2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 1216), Regon: 243707398, NIP: 9542751090, w dalszej części Regulaminu zwany „Organizatorem”.

2. Konkurs jest prowadzony przez Organizatora na antenie stacji radiowej. Konkursy są organizowane na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Przystąpienie do Konkursu, w sposób określony w §3 Regulaminu jest równoznaczne
z zapoznaniem się Uczestnika z postanowieniami niniejszego Regulaminu i ich akceptacją.

4. Organizator jest podmiotem odpowiedzialnym za wydanie nagród przewidzianych w Konkursie.

§ 2 Osoby uprawnione do uczestnictwa w Konkursie

1. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 2, uczestnikami Konkursu (dalej odpowiednio „Uczestnik” lub „Uczestnicy”) mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i najbliżsi członkowie ich rodzin. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych (rodzice, dziadkowie), zstępnych (dzieci, wnuki), rodzeństwo, małżonków, rodziców i dzieci małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 3 Zasady uczestnictwa w Konkursie oraz wyłaniania laureatów

  1. Redakcja zadaje na antenie Radia eM pytanie konkursowe, na które odpowiadają słuchacze telefonicznie lub za pomocą smsów. Wiadomość tekstową należy wysłać pod numer 7168 wpisując na początku słowo „emka”. Koszt sms-a wynosi 1,23 zł brutto. Osoby, które udzielą poprawnej odpowiedzi nabywają prawo do otrzymania nagrody zapowiedzianej uprzednio przez prezentera na antenie.

2. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie nie częściej niż dwa razy w miesiącu.

3. Laureaci zobowiązani są do podania swoich danych personalnych celem przekazania nagrody.

4. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na okazanie dokumentu tożsamości w instytucji, w której następuje realizacja nagrody, celem weryfikacji, czy jest uprawniony do odbioru nagrody.

5. Osoba która dokonała zgłoszenia zgodnie z Regulaminem i spełnia warunki określone w Regulaminie staje się Uczestnikiem Konkursu.

§ 4 Nagrody

1. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany nagrody materialnej na gotówkę lub nagrody innego rodzaju.

2. Nagrodę można odebrać osobiście w siedzibie rozgłośni. Na życzenie laureata nagroda może być też przesłana laureatowi na wskazany przez niego adres w terminie do 15 dni od dnia ogłoszenia wyników.

3. Wszelkie zobowiązania podatkowe związane z przyznaniem nagrody zostaną poniesione przez organizatora.

§ 5 Ograniczenie odpowiedzialności organizatora

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za trudności z realizacją konkursu oraz niemożność zapewnienia lub dostarczenia nagrody z przyczyn od niego niezależnych.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez uczestników konkursu.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju wydarzenia, które mają miejsce w instytucjach kultury, do których przekazuje bilety będące nagrodami.

§ 6 Przetwarzanie danych osobowych

1. Biorąc udział w konkursie i podając swoje dane osobowe uczestnik wyraża zgodę na ich przetwarzanie.

2. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w zakresie i w celach niezbędnych do przeprowadzenia konkursu, a w szczególności w celu komunikacji z uczestnikami, wydania nagrody laureatowi oraz rozpatrywania reklamacji.

3. Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

4. Administratorem danych osobowych jest organizator.

5. Osobie udostępniającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do wglądu do zgłaszanych danych osobowych oraz prawo żądania ich poprawiania, uzupełnienia, a także wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

§ 7 Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez uczestników drogą pisemną na adres organizatora: Katowice, ul. Wita Stwosza 11 . Zgłoszenie reklamacyjne może być wysłane w terminie do 30 dni od dnia zakończenia konkursu.

2. O zachowaniu terminu zgłoszenia reklamacji decyduje data wysłania zgłoszenia (data stempla pocztowego).

3. Reklamacja powinna zawierać żądanie określonego zachowania się przez organizatora.

4. Reklamujący zobowiązany jest wraz z reklamacją przytoczyć wszystkie okoliczności faktyczne bądź prawne uzasadniające żądanie.

5. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji organizator opiera się na treści Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

6. Powyższe postanowienia określające postępowanie reklamacyjne, w tym upływ terminu składania reklamacji nie mają wpływu na uprawnienia uczestników wynikające z niniejszego Regulaminu i powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności uczestnik może dochodzić swoich praw przed sądem, niezależnie od skorzystania z postępowania reklamacyjnego.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie organizatora przy ul. Wita Stwosza 11 w Katowicach.

2. Zgłoszenia do Konkursu nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie, tj.: zgłoszenia niepełne, przerwane lub zniekształcone zostaną wykluczone z Konkursu.

3. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:

a) niewykorzystywania usług dodanych do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez organizatora, w tym do celów komercyjnych i politycznych; w szczególności zabronione jest wykorzystywanie Konkursu lub faktu udziału w Konkursie do celów zarobkowych.

b) wypowiadania na antenie treści niezgodnych z prawem, treści obraźliwych etc.

4. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w Konkursie uczestnika (w tym odmówić mu przyznania nagrody), w stosunku do którego powziął uzasadnione podejrzenie o działania sprzeczne z Regulaminem lub obowiązującym prawem.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulamin konkursu „Kierunek: Panama!” (3 – 19 grudnia 2018)

Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać sms na numer 7168 wpisując w treści hasło EMKA (koszt smsa: 1,23 zł) oraz krótko uzasadnić swoje pragnienie udziału w Światowych Dniach Młodzieży w Panamie.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20 grudnia.
Sponsorem nagrody jest Tauron, właściciel strony mojtauron.pl

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenie o ochronie danych (RODO)
informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Gość Media, wydawca Radia eM z  siedzibą w Katowicach przy ul. Wita Stwosza 11, zwany dalej „Administratorem”, dostępny pod adresem e-mail: sekretariat@radioem.pl
Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z udzieleniem zgody Administratorowi na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Podanie danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia konkursu.
Odbiorcą danych jest operator systemu SMS-ów premium: Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, Gazowa 16, 31-060 Kraków.
W razie konieczności dane mogą być przekazane uprawnionym organom państwowym.
Przysługuje Pani/Panu:

  • prawo dostępu do treści swoich danych,
  • żądania sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • prawo przenoszenia,
  • wniesienia sprzeciwu,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodne z prawem przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi
przeprowadzenie konkursu i komunikację z Administratorem.

§ 1. Postanowienia wstępne

1. Niniejszy Regulamin, w dalszej części zwany „Regulaminem”, określa zasady uczestnictwa w konkursie organizowanym przez Instytut Gość Media, z siedzibą w
Katowicach (40-042) przy ul. Wita Stwosza 11, który osobowość prawną uzyskał na podstawie rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 2 września 2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 1216), Regon: 243707398, NIP: 9542751090, w dalszej części Regulaminu zwany „Organizatorem”.
2. Konkurs jest prowadzony przez Organizatora na antenie stacji radiowej. Konkursy są organizowane na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Przystąpienie do Konkursu, w sposób określony w §3 Regulaminu jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z postanowieniami niniejszego Regulaminu i ich
akceptacją.
4. Organizator jest podmiotem odpowiedzialnym za wydanie nagród przewidzianych w Konkursie.

§ 2. Sponsorem konkursu

Sponsorem konkursu jest TAURON i właściciel strony mójtauron.pl

§ 3. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Konkursie

1. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 2, uczestnikami Konkursu (dalej odpowiednio „Uczestnik” lub „Uczestnicy”) mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i najbliżsi członkowie ich rodzin. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych (rodzice, dziadkowie), zstępnych (dzieci, wnuki), rodzeństwo, małżonków, rodziców i dzieci małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 4. Zasady uczestnictwa w Konkursie oraz wyłaniania laureatów

1. Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać sms na numer 7168 wpisując w treści hasło EMKA oraz krótko uzasadnić swoje pragnienie udziału w Światowych Dniach
Młodzieży w Panamie.
2. Ilość wysłanych wiadomości tekstowych jest dowolna. Można je nadsyłać najpóźniej do 19 grudnia włącznie.
3. Najciekawsze uzasadnienie uczestników zostanie ocenione przez jury w składzie: ks.Rafał Skitek, redaktor naczelny, Sylwester Strzałkowski, szef publicystyki, Barbra Hobzda, szefowa działu informacji oraz Marek Piechniczek, szef anteny.
4. O wygranej laureat zostanie poinformowany telefonicznie 20 grudnia i – dodatkowo – zaproszony do udziału w paśmie przedpołudniowym „Dobry czas z radiem eM” w piątek 21 grudnia.
5. Koszt jednego sms-a wynosi 1,23 zł brutto..
6. Laureaci zobowiązani są do podania swoich danych personalnych celem przekazania nagrody.
7. Osoba która dokonała zgłoszenia zgodnie z Regulaminem i spełnia warunki określone w Regulaminie staje się Uczestnikiem Konkursu.

§ 5. Nagrody

1. Nagrodą w konkursie jest pakiet pielgrzyma A1+, który zawiera zakwaterowanie (noclegi w miejscach typu szkoła, kościoły itp.), wyżywienie, transport, ubezpieczenie, plecak pielgrzyma, przelot czarterowanym samolotem. Zapewnia on także uczestnictwo w Dniach w Diecezji w Penonome 12-21 stycznia i uroczystościach centralnych 22-27 stycznia 2019 w Panama City. Dodatkowo pakiet obejmuje przelot czarterem z Warszawy 12 stycznia oraz powrót do Warszawy 31 stycznia 2019 roku.
2. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany nagrody materialnej na gotówkę lub nagrody innego rodzaju.
3. Nagrodę można odebrać osobiście w siedzibie rozgłośni lub w inny sposób ustalony wcześniej z organizatorem konkursu.
4. Wszelkie zobowiązania podatkowe związane z przyznaniem nagrody zostaną poniesione przez laureata (10% od wartości nagrody).

 § 6. Ograniczenie odpowiedzialności organizatora

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za trudności z realizacją konkursu oraz
niemożność zapewnienia lub dostarczenia nagrody z przyczyn od niego niezależnych.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez
uczestników konkursu.

 § 7. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator (dalej: my).
Uczestnik konkursu może się z nami skontaktować w następujący sposób:
•    listownie na adres: wskazany w pkt. I. 2. Regulaminu
•    przez e-mail: sekretariat@igomedia.pl
2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
a.    Będziemy posługiwać się danymi osobowymi uczestników konkursu w celu przeprowadzenia konkursu, o którym mowa w niniejszym Regulaminie.    
b.    Możemy posługiwać się danymi osobowymi uczestników konkursu na podstawie wyrażonej zgody, która jest dobrowolna, ale jednocześnie konieczna, żeby wziąć udział w konkursie. Wyrażenie zgody na posługiwania się danymi osobowymi w celu przeprowadzenia konkursu następuje poprzez zgłoszenie udziału w konkursie.
3. Okres przechowywania danych osobowych
Będziemy przechowywać dane osobowe uczestników konkursu do momentu zakończenia całego postępowania związanego z przeprowadzeniem konkursu oraz zgodnie z przepisami prawa ochrony danych osobowych.
4. Odbiorcy danych
Będziemy przekazywać dane osobowe uczestników konkursu wyłącznie firmom, które z nami współpracują w celu przeprowadzenia konkursu, wydania tygodnika i tym, które będą doręczały nagrody. Tacy odbiorcy posługują się danymi tylko zgodnie z naszymi poleceniami dlatego, że mają z nami zawartą umowę. Poza tym dane będziemy mogli przekazać tylko i wyłącznie upoważnionym do tego organom państwowym.
5. Prawa uczestników konkursu:
Dlatego że posługujemy się danymi osobowymi uczestników konkursu, mają oni:
a.    prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
b.    prawo dostępu do swoich danych osobowych,
c.    prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
d.    prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,
e.    prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
f.    prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
g.    prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik konkursu może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali jego dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z uczestnikiem konkursu lub na podstawie jego zgody.
Aby skorzystać z powyższych praw, uczestnik konkursu powinien się z nami skontaktować w sposób powyżej wskazany.
6. Uczestnik konkursu ma:
Prawo wycofania zgody
W każdej chwili przysługuje prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez nas danymi osobowymi uczestnika konkursu. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że mogliśmy posługiwać się danymi osobowymi uczestnika konkursu przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Zabezpieczenie danych osobowych.
Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi

§ 8. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez uczestników drogą pisemną na adres organizatora: Katowice, ul. Wita Stwosza 11 . Zgłoszenie reklamacyjne może być wysłane w terminie do 30 dni od dnia zakończenia konkursu.
2. O zachowaniu terminu zgłoszenia reklamacji decyduje data wysłania zgłoszenia (data stempla pocztowego).
3. Reklamacja powinna zawierać żądanie określonego zachowania się przez organizatora.
4. Reklamujący zobowiązany jest wraz z reklamacją przytoczyć wszystkie okoliczności faktyczne bądź prawne uzasadniające żądanie.
5. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji. Przy
rozpoznawaniu reklamacji organizator opiera się na treści Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
6. Powyższe postanowienia określające postępowanie reklamacyjne, w tym upływ terminu składania reklamacji nie mają wpływu na uprawnienia uczestników wynikające z
niniejszego Regulaminu i powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności uczestnik może dochodzić swoich praw przed sądem, niezależnie od
skorzystania z postępowania reklamacyjnego.

 § 9. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie organizatora przy ul. Wita Stwosza 11 w Katowicach.
2. Zgłoszenia do Konkursu nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie, tj.: zgłoszenia niepełne, przerwane lub zniekształcone zostaną wykluczone z Konkursu.
3. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:
a) niewykorzystywania usług dodanych do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez organizatora, w tym do celów komercyjnych i politycznych; w szczególności zabronione jest wykorzystywanie Konkursu lub faktu udziału w Konkursie do celów zarobkowych.
b) wypowiadania na antenie treści niezgodnych z prawem, treści obraźliwych etc.
4. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w Konkursie uczestnika (w tym odmówić mu przyznania nagrody), w stosunku do którego powziął uzasadnione podejrzenie o działania sprzeczne z Regulaminem lub obowiązującym prawem.

REGULAMIN KONKURSÓW RADIA eM   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« 1 »

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami ich autorów i nie odzwierciedlają poglądów redakcji

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama