107,6 FM

MEN: Projekt nowelizacji Karty nauczyciela skierowany do konsultacji

Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało w piątek na swej stronie internetowej, że projekt nowelizacji ustawy Karta nauczyciela został skierowany do konsultacji publicznych. Nowe rozwiązania to krok w stronę polepszenia sytuacji materialnej nauczycieli - ocenił resort.

W informacji na stronie resortu podkreślono, że projekt nowelizacji jest realizacją propozycji złożonych w styczniu tego roku przez minister Annę Zalewską przedstawicielom oświatowych związków zawodowych.

"Jest to kontynuacja rozwiązań w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli, które zmierzają do podniesienia prestiżu tego zawodu, premiowania wysokiej, jakości pracy nauczycieli, a także zapewnienia odpowiednich warunków do ich rozwoju zawodowego" - czytamy.

Resort poinformował, że projekt ustawy zakłada wprowadzenie już we wrześniu 2019 r., a nie w styczniu 2020 r., kolejnej pięcioprocentowej podwyżki pensji nauczycieli. To o 16,1 proc. więcej w stosunku do wynagrodzenia z 31 marca 2018 r.

"Tym samym zasadnicze wynagrodzenie nauczycieli z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym na poszczególnych stopniach awansu zawodowego wzrośnie w przypadku nauczyciela stażysty o 371 zł, kontraktowego o 381 zł, mianowanego o 432 zł, nauczyciela dyplomowanego o 508 zł" - wyjaśniło ministerstwo.

Jednocześnie, oprócz wynagrodzenia zasadniczego, mają automatycznie wzrosnąć "również dodatki zależne od wynagrodzenia zasadniczego. Są to: dodatek za wysługę lat, nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy emerytalno-rentowe oraz z tytułu rozwiązania stosunku pracy czy wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe".

Projekt noweli rozszerza uprawnienia do dodatku za wyróżniającą pracę także na nauczycieli kontraktowych i mianowanych. Dla nauczyciela kontraktowego - 200 zł, dla nauczyciela mianowanego - 400 zł, a dla nauczyciela dyplomowanego - 500 zł.

MEN wyjaśnił, że "zwiększenie atrakcyjności zawodu nauczyciela wymaga stworzenia mechanizmów zachęcających do podejmowania pracy w tym zawodzie oraz ułatwiających start zawodowy osobom, dla których jest to pierwsza praca". Dlatego w "projekcie ustawy - wskazano w komunikacie - proponujemy wprowadzenie nowego +świadczenia na start+" w wysokości 1000 zł. Ma ono przysługiwać wszystkim nauczycielom stażystom.

Będzie wypłacane dwukrotnie w okresie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego. MEN zapewnił, że nie będzie ono uwzględniane przy obliczaniu kwot wydatkowanych na średnie wynagrodzenia nauczycieli. Tym samym nie spowodowuje obniżenia otrzymywanych przez nauczycieli stażystów innych składników wynagrodzenia.

Projekt ustawy zawiera również przepisy przywracające obowiązek corocznego uchwalania przez organy prowadzące szkoły będące jednostkami samorządu terytorialnego regulaminów wynagradzania nauczycieli i uzgadniania ich z nauczycielskimi związkami zawodowymi. To spełnienie obietnicy szefowej MEN przedstawionej oświatowym związkom zawodowym. Przywrócenie tego obowiązku zapewni prowadzenie przez jednostki samorządu terytorialnej bardziej racjonalnej i motywacyjnej polityki wynagradzania nauczycieli.

Ponadto w projekcie ustawy znajdą się zapisy, które ograniczą możliwości nadużywania umów o pracę na czas określony zawieranych z nauczycielami w związku z zaistnieniem potrzeby wynikającej z organizacji nauczania. Łączny okres zatrudnienia na podstawie tych umów między tymi samymi stronami nie będzie mógł przekraczać 36 miesięcy.

Resort edukacji zaproponował, aby ustawa weszła w życie 1 września 2019 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących obowiązku corocznego uchwalania regulaminów wynagradzania nauczycieli, które wejdą w życie 1 stycznia 2020 r., a także przepisów dotyczących dodatku za wyróżniającą pracę dla nauczycieli kontraktowych i mianowanych. Wejdą one w życie od września 2020 r.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama