107,6 FM

Czytasz rodowód Jezusa, bądź gotowy przyjąć Go jako swojego Zbawiciela i stać się uczestnikiem tej historii

Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama… Łk 1,1

Mt 1,1-16.18-23

Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama.

Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Żary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona; Ezron ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona; Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida.

Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; Eze-chiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza; Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego.

Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela; Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem.

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.

Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów”.

A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: „Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emanuel”, to znaczy „Bóg z nami”.


Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama… Łk 1,1

Ewangelia z komentarzem. Czytasz rodowód Jezusa, bądź gotowy przyjąć Go jako swojego Zbawiciela
Gość Niedzielny

Czytając rodowód Jezusa, skupieni na poprawnej wymowie obco brzmiących imion, gubimy sens tej łamiącej język wyliczanki. Za każdą z postaci stoi jakieś konkretne doświadczenie wiary, relacji między Bogiem a człowiekiem, fragment dziejącej się historii zbawienia. Wśród wymienionych osób są i heroicznie wierzący, i słabi, i sprawiedliwi, czyli szukający tego, co jest zgodne z Bożą wolą. Ich historie nieraz pokazują, że wiara jest doświadczeniem zmieniającym życie, angażującym całego człowieka, wymagającym zaufania, pójścia w nieznane, czasem z narażeniem na śmierć, odrzucenie. Czytasz rodowód Jezusa, bądź więc gotowy przyjąć Go jako swojego Zbawiciela i stać się uczestnikiem tej historii.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..