107,6 FM

Konkurs z okazji 20. urodzin Radia eM

W Radio eM 107,6 fm od 01 do 30 czerwca przeprowadzony zostanie konkurs "urodzinowy". W tym czasie należy udzielić odpowiedzi na pytanie zadane przez prezentera. Odpowiedź należy przesłać na nr 7168, poprzedzając go słowem EMKA lub przedzwonić na antenę w celu udzielenia odpowiedzi (tel. 32 608 80 40). Koszt smsa wynosi 1,23 zł brutto. Nagrodą w konkursie są vouchery na pobyt w hotelu Tatry w Zakopanem oraz vouchery na pobyt w apartamentach w Zakopanem.

REGULAMIN KONKURSU

                                                                           

§ 1. Postanowienia wstępne

 

1. Niniejszy Regulamin, w dalszej części zwany „Regulaminem”, określa zasady uczestnictwa w konkursie organizowanym przez Instytut Gość Media, z siedzibą w Katowicach (40-042) przy ul. Wita Stwosza 11, który osobowość prawną uzyskał na podstawie rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 2 września 2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 1216), Regon: 243707398, NIP: 9542751090, w dalszej części Regulaminu zwany „Organizatorem”.

2. Konkurs jest prowadzony przez Organizatora na antenie stacji radiowej. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 01.06.2022 do 30.06.2022.

3. Przystąpienie do Konkursu, w sposób określony w §3 Regulaminu jest równoznaczne
z zapoznaniem się Uczestnika z postanowieniami niniejszego Regulaminu i ich akceptacją.

4. Organizator jest podmiotem odpowiedzialnym za wydanie nagród przewidzianych w Konkursie.

 

§ 2 Osoby uprawnione do uczestnictwa w Konkursie

 

1. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 2, uczestnikami Konkursu (dalej odpowiednio „Uczestnik” lub „Uczestnicy”) mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i najbliżsi członkowie ich rodzin. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych (rodzice, dziadkowie), zstępnych (dzieci, wnuki), rodzeństwo, małżonków, rodziców i dzieci małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

§ 3 Zasady uczestnictwa w Konkursie oraz wyłaniania laureatów

 

1. Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie zadane przez prezentera. Odpowiedź należy przesłać na nr 7168, poprzedzając go słowem EMKA lub przedzwonić na antenę w celu udzielenia odpowiedzi (tel. 32 608 80 40). Koszt smsa wynosi 1,23 zł brutto. Sms nie może zawierać polskich znaków i nie może przekraczać 160 znaków. Każde przekroczenie tej ilości będzie się wiązało z dodatkową opłatą w wysokości 1,23 zł brutto.

2. Uczestnik może przystąpić do Konkursu w terminie od 01.06. do 30.06.2022 r.

3. Laureat zobowiązany jest do podania swoich danych personalnych celem przekazania nagrody.

4. Osoba która dokonała Zgłoszenia zgodnie z Regulaminem i spełnia warunki określone w Regulaminie staje się Uczestnikiem Konkursu.

 

§ 4 Nagrody

 

1. Nagrodą w konkursie są vouchery na pobyt w hotelu Tatry w Zakopanem oraz vouchery na pobyt w apartamentach w Zakopanem.

2. Laureatem konkursu urodzinowego można zostać tylko raz.

3. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę lub nagrody innego rodzaju.

4. Nagroda zostanie przesłana laureatowi na wskazany adres lub pocztą elektroniczną.

5. Nagroda zostanie przekazana w terminie do 15 dni od dnia ogłoszenia wyników.

6. Sponsorami Nagród są Grupa Visit Zakopane oraz Spółka Polskie Tatry S.A.

7. Nagroda nie przekracza wartości 2000 zł. Zostanie przydzielona zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

 

§ 5 Ograniczenie Odpowiedzialności Organizatora

 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za trudności z realizacją konkursu oraz  niemożność zapewnienia lub dostarczenia Nagrody z przyczyn od niego niezależnych.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez Uczestników Konkursu.

 

§ 6 Przetwarzanie danych osobowych

 

1. Biorąc udział w Konkursie i podając swoje dane osobowe Uczestnik wyraża zgodę na ich przetwarzanie.

2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w zakresie i w celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami, wydania Nagrody Laureatowi oraz rozpatrywania reklamacji.

3. Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

4. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

5. Osobie udostępniającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do wglądu do zgłaszanych danych osobowych oraz prawo żądania ich poprawiania, uzupełnienia, a także wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

§ 7 Postępowanie reklamacyjne

 

1.   Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników drogą pisemną na adres Organizatora: Katowice, ul. Wita Stwosza 11. Zgłoszenie reklamacyjne może być wysłane w terminie do 30 dni od dnia zakończenia Konkursu.

2.   O zachowaniu terminu zgłoszenia reklamacji decyduje data wysłania zgłoszenia (data stempla pocztowego).

3.  Reklamacja powinna zawierać żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.

4. Reklamujący zobowiązany jest wraz z reklamacją przytoczyć wszystkie okoliczności faktyczne bądź prawne uzasadniające żądanie.

5.   Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator opiera się na treści Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

6.   Powyższe postanowienia określające postępowanie reklamacyjne, w tym upływ terminu składania reklamacji nie mają wpływu na uprawnienia Uczestników wynikające z niniejszego Regulaminu i powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności uczestnik może dochodzić swoich praw przed sądem, niezależnie od skorzystania z postępowania reklamacyjnego.

 

§ 7 Postanowienia Końcowe

 

1.  Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu

2.  Wszelkie decyzje Organizatora dotyczące konkursu będą wiążące i ostateczne.

3.  Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub przesunięcia terminów konkursu w każdym czasie oraz zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

4.  Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2009, Nr 201 poz. 1540 ze zm.).

5.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłane prace, których nie otrzyma z powodów technicznych lub z powodu błędnego wpisania adresu.

6.  Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie przez uczestników konkursu autorskich praw majątkowych osób trzecich.

 

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama