107,6 FM

Wspomnienie świętych Marty, Marii i Łazarza

Papież Franciszek postanowił, że dzień 29 lipca będzie figurował w Ogólnym Kalendarzu Rzymskim jako wspomnienie świętych Marty, Marii i Łazarza

W dekrecie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów podkreślono gościnność domu i przyjaźń okazywaną Panu Jezusowi przez świętych Martę, Marię i Łazarza. Zaznaczono, że udało się rozwiązać tradycyjną niepewność Kościoła łacińskiego co do tożsamości Marii Magdaleny. Dlatego dzisiejsze Martyrologium rzymski w tym samym dniu wspomina również Marię i Łazarza. Co więcej, w niektórych kalendarzach wspomnienie liturgiczne trojga rodzeństwa jest obchodzone razem w tym samym dniu.

Pod takim tytułem wspomnienie to powinno zatem występować we wszystkich kalendarzach i księgach liturgicznych do sprawowania Mszy świętej i Liturgii godzin. Polecono, aby zmiany i uzupełnienia, które należy przyjąć w tekstach liturgicznych, dołączone do dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, powinny być przetłumaczone, zatwierdzone i po potwierdzeniu przez tę dykasterię opublikowane przez Konferencje Episkopatów.

Ponieważ teksty liturgiczne nie zostały jeszcze przetłumaczone KKBiDS KEP zdecydowała, że tym dniu należy posłużyć się następującymi tekstami: Kolekta jest tekstem nowym, dlatego należy skorzystać z tekstów o świętych. W Modlitwie nad darami wyrażenie w Świętej Marcie należy zastąpić: w Twoich Świętych. Natomiast w modlitwie po Komunii świętej wyrażenie Świętej Marty należy zamienić na: Świętych Marty, Marii i Łazarza. Czytania mszalne nie ulegają zmianie (tom VI, s. 302-304).

Wymieniona w zaleceniu kolekta znajduje się w Mszale Rzymskim na stronie 49** - 40. Msza o świętym. Poniżej treść kolekty:

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty nam dajesz nowe dowody swojej miłości, gdy pozwalasz świętym uczestniczyć w Twojej chwale,  †  spraw, aby ich modlitwa i przykłady, *  pobudziły nas do wiernego naśladowania Twojego Syna. Który z Tobą żyje  i  króluje  w  jedności  Ducha  Świętego,  *  Bóg,  przez wszystkie wieki wieków.

Dekret ustanawiający wspomnienie świętych Marty, Marii i Łazarza (j. łaciński)

CONGREGATIONIS DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM

DECRETUM

De celebratione sanctorum Marthæ, Mariæ et Lazari

in Calendario Romano generali

Marthæ, Mariæ et Lazari spiritum familiarem et amicitiam domo Bethaniæ Dominus Iesus expertus est, quapropter Ioannis Evangelium asseverat eum illos dilexisse. Martha eum hospitio generose recepit, Maria verbum illius attente audiebat ac Lazarus de sepulcro prompte exivit, imperante illo qui mortem humiliavit.

Latinæ Ecclesiæ tradita dubitatio circa Mariæ identitatem – de Magdalena cui Christus post suam resurrectionem apparuit, de sorore Marthæ, de peccatrice cui Dominus remisit peccata – quæ inscriptionem Marthæ tantum in Calendario Romano die 29 iulii quodammodo decrevit, recentioribus studiis temporibusque soluta est, sicut renovatum Martyrologium Romanum testatur, quod eadem die etiam Mariam et Lazarum commemorat. Præterea, in aliquibus Calendariis particularibus germani hi tres ea die celebrantur.

Perpenso igitur evangelico magni momenti testimonio, quod illi dederunt Dominum Iesum domum accipiendo, eum attente audiendo et credendo resurrectionem esse et vitam, Summus Pontifex FRANCISCUS, annuens huius Dicasterii propositis, disposuit ut memoria sanctorum Marthæ, Mariæ et Lazari in Calendario Romano generali die 29 iulii inscriberetur.

Hac denominatione memoria igitur ista cunctis Calendariis et Libris liturgicis pro Missæ et Liturgiæ Horarum celebratione indicanda erit; variationes et additiones in textibus liturgicis adhibendæ hoc decreto adnexæ, cura Cœtuum Episcoporum vertendæ, approbandæ et post huius Dicasterii confirmationem edendæ sunt.

Contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Ex ædibus Congregationis de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum die 26 mensis ianuarii 2021, in memoria Ss. Timothei et Titi, episcoporum.

Robertus Card. Sarah

Præfectus

X Arturus Roche

Archiepiscopus a Secretis

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama