107,6 FM

Kocham. Jak to trudno powiedzieć!

Harujesz jak wół. Czas pędzi jak szalony. Mijacie się w domu. Nie pamiętasz koloru oczu swojej miłości. Możesz być pewny - potrzebujesz walentynek.

IV. JURY

 1. W skład komisji konkursowej wchodzą następujące osoby:

Jacek Szczepanik (przewodniczący) – kierownik Sekretariatu Dodatków Diecezjalnych GN,

Franciszek Kucharczak – redaktor naczelny portalu gosc.pl,

Paweł Lis – kierownik Działu Promocji Instytutu Gość Media,

Barbara Jaworska – zastępca kierownika Sekretariatu Dodatków Diecezjalnych GN.

VI. NAGRODY       

 1. Organizator przyzna po jednej nagrodzie dla laureatów, których Walentynki otrzymają najwyższą liczbę głosów w poszczególnych oddziałach diecezjalnych gosc.pl. Nagrodą będzie książka "Jak powiedzieć KOCHAM CIĘ", której autorem jest Josh McDowell.

 2. Grand Prix za najlepszą Walentynkę w Polsce to kolacja dla dwóch osób. Wartość nagrody to 150 zł. Informacja o miejscu i terminie kolacji zostanie podana zwycięzcy drogą mailową lub telefoniczną.

 3. Imiona i nazwiska wszystkich laureatów zostaną opublikowane na stronach gosc.pl.

3.   Laureat konkursu otrzyma nagrodę za pośrednictwem poczty lub kuriera w ciągu 2 tygodni od rozstrzygnięcia konkursu, na adres wskazany przez laureata. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji laureata konkursu, jego prawo do nagrody wygasa.

VII. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Osoby biorące udział w konkursie zgadzają się na wykorzystanie nadesłanego zdjęcia do celów promocyjnych Instytutu Gość Media. Za cele promocyjne przyjmuje się publikacje zdjęć w internecie oraz we wszelkich materiałach drukowanych służących w przyszłości do celów promocyjnych Instytutu Gość Media, tj. "Gość Niedzielny", Radio eM, wiara.pl i "Mały Gość Niedzielny".

 2. Osoby biorące udział w konkursie zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody, na opublikowanie imienia i nazwiska oraz miejscowości na stronie gosc.pl.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie.

 2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu

3.  Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe uczestników przekazane organizatorowi będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu przeprowadzenia Ankiety, doręczenia nagrody zwycięzcom Ankiety i innych celów wynikających wprost z niniejszego regulaminu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia przyznanie ewentualnej nagrody. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

4.   Spory odnoszące się do konkursu i z niego wynikające będą rozwiązywane przez organizatora konkursu.

5.   Wszelkie decyzje organizatora będą wiążące i ostateczne.

6. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność konkursu wskutek problemów z przesyłaniem prac konkursowych, nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę materiałów lub uszkodzenia powstałe nie z winy organizatora.

 1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.

 2. Organizator ustanawia konto korespondencyjne: promocja@igomedia.pl dla wszelkiej korespondencji związanej z konkursem.

 3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie przez uczestników konkursu autorskich praw majątkowych osób trzecich.

« 1 2 3 »
DO POBRANIA: |
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama