107,6 FM

Ewangelia z komentarzem

Dla Elżbiety zaś nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. Łk 1,57-58

Zachariasz, ojciec Jana, został napełniony Duchem Świętym i prorokował, mówiąc:

„Błogosławiony Pan, Bóg Izraela,
bo lud swój nawiedził i wyzwolił,
i wzbudził dla nas moc zbawczą
w domu swego sługi Dawida:
jak zapowiedział od dawna
przez usta swych świętych proroków;
że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
że naszym ojcom okaże miłosierdzie
i wspomni na swe święte przymierze,
na przysięgę, którą złożył
ojcu naszemu, Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani
służyć Mu będziemy bez lęku,
w pobożności i sprawiedliwości przed Nim,
po wszystkie dni nasze.
A i ty, dziecię, zwać się będziesz
prorokiem Najwyższego,
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi;
Jego ludowi dasz poznać zbawienie,
przez odpuszczenie mu grzechów,
dzięki serdecznej litości naszego Boga,
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
by światłem stać się dla tych,
co w mroku i cieniu śmierci mieszkają,
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju”.


Zachariasz i Elżbieta – dwoje wiernych Bogu staruszków, których życie naznaczone zostało cieniem bezdzietności. Bóg tylko wie, jak wielki ból powodował w ich duszach brak potomstwa. Przecież posiadanie dzieci było przez Izraelitów uznawane za wyraz błogosławieństwa i dawało powód do wielkiej radości. A jednak właśnie tych dwoje wybrał sobie Bóg, aby objawić swe miłosierdzie. Co więcej, ponad miarę, hojnie, uświęcił ich starość, nie tylko dając im syna, ale także czyniąc z niego wielkiego proroka. To przecież Jan ogłosi światu nadejście Syna Bożego i jako największy wśród narodzonych z niewiast poświęci dla Niego swe życie. Tak oto moc łączy się ze słabością, a Boże miłosierdzie wybiera to, co kruche i słabe, aby objawić swą potęgę. To jest również plan Boga na nasze życie. Gdy z pokorą uznajemy naszą nędzę, Jego serce rozpala się miłością. Bóg bowiem upodobał sobie w ludzkiej małości i nie może przestać nas kochać. Na tym wszak polega słodka wszechmoc Jego doskonale spełnionej wolności.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..