107,6 FM

Razem zmieniamy Śląskie

W Radio eM 107,6 fm w ramach audycji z cyklu „Razem zmieniamy Śląskie" będzie przeprowadzany konkurs z atrakcyjnymi nagrodami – voucher do Empiku o wartości 300 zł.

Konkurs

RAZEM ZMIENIAMY ŚLĄSKIE

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN KONKURSU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu, na zlecenie Województwa Śląskiego, w imieniu którego działa Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (dalej: „Zleceniodawca”), jest Instytut Gość Media (dalej: „Organizator”).
 2. Adres organizatora Instytut Gość Media, z siedzibą w Katowicach 40-042, ul. Wita Stwosza 11   
 3. Data rozpoczęcia konkursu: 28.06.2021 r.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu: 15.11.2021 r.
 5. Konkurs odbędzie się na antenie Radia eM 107,6 FM.
 6. Konkurs ma na celu promocję Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 (RPO WSL).

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Konkurs adresowany jest do słuchaczy Radia eM 107,6 FM. Uczestnicy muszą spełnić wszystkie następujące warunki:

1.  Uczestnikami Konkursu (dalej odpowiednio „Uczestnik” lub „Uczestnicy”) mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2.  W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i najbliżsi członkowie ich rodzin. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych (rodzice, dziadkowie), zstępnych (dzieci, wnuki), rodzeństwo, małżonków, rodziców i dzieci małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

III. ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs polega na udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na zadane pytanie przez prowadzącego audycje. Pytanie każdorazowo będzie tematycznie powiązane z tematem audycji. Odpowiedź należy wysłać smsem pod numer 7368, wpisując na początku smsa słowo EMKA. Koszt smsa wynosi 1,23 zł brutto. Sms nie może zawierać polskich znaków i nie może przekraczać 160 znaków. Każde przekroczenie tej ilości będzie się wiązało z dodatkową opłatą w wysokości 1,23 zł brutto.
 2. Uczestnik może przystąpić do Konkursu w terminie od 28.06. do 15.11.2021 r.
 3. Jury wybierze jedną odpowiedź spośród wszystkich smsów przesłanych po zakończeniu audycji.
 4. Laureaci zobowiązani są do podania swoich danych personalnych celem przekazania nagrody oraz akceptują podanie ich imienia i nazwiska na stronie internetowej Radia eM.
 5. Osoba która dokonała Zgłoszenia zgodnie z Regulaminem i spełnia warunki określone w Regulaminie staje się Uczestnikiem Konkursu.

IV. JURY

W skład komisji konkursowej wchodzą następujące osoby:

Marek Piechniczek (przewodniczący) – szef anteny

Aneta Brzozowska – z-ca kier. działu reklamy

Łukasz Gros – dział promocji

V. NAGRODY

1. Organizator przewiduje nagrodzić jedną osobę przy każdym konkursie. Nagrodą jest voucher do EMPIK-a o wartości 300 zł. Fundatorem nagrody jest Zleceniodawca.

2. Organizator poinformuje laureata konkursu za pomocą kontaktu telefonicznego
najpóźniej dwa dni po zakończeniu danej audycji.  

3.   Nagroda zostanie wysłana laureatowi na wskazany adres.

4.   Nagrody nie przekraczają wartości 2000 zł . Zostaną przydzielone zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

5.   Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę lub nagrody innego rodzaju.

VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników drogą pisemną na adres Organizatora: Katowice, ul. Wita Stwosza 11. Zgłoszenie reklamacyjne może być wysłane w terminie do 30 dni od dnia zakończenia Konkursu.

2. O zachowaniu terminu zgłoszenia reklamacji decyduje data wysłania zgłoszenia (data stempla pocztowego).

3.  Reklamacja powinna zawierać żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.

4. Reklamujący zobowiązany jest wraz z reklamacją przytoczyć wszystkie okoliczności faktyczne bądź prawne uzasadniające żądanie.

5. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator opiera się na treści Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

6. Powyższe postanowienia określające postępowanie reklamacyjne, w tym upływ terminu składania reklamacji nie mają wpływu na uprawnienia Uczestników wynikające z niniejszego Regulaminu i powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności uczestnik może dochodzić swoich praw przed sądem, niezależnie od skorzystania z postępowania reklamacyjnego.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie.
W trakcie trwania konkursu Organizator może dokonać zmiany w regulaminie, zmiany
czasu trwania konkursu, a co za tym idzie terminu nadsyłania zgłoszeń. Informacje
o dokonanych zmianach zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie https://www.igomedia.pl/Regulaminy  
Interpretacja regulaminu leży wyłącznie w gestii Organizatora. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją wszelkich postanowień regulaminu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia spowodowany przez operatorów internetowych oraz sieci telefonii komórkowej, jak również za zgłoszenia dokonane przez osoby nieuprawnione. Wszelkie informacje o konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną maja jedynie postanowienia niniejszego regulaminu.

Katowice, 21.06.2021 r.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator (dalej: my).
Uczestnik konkursu może się z nami skontaktować w następujący sposób:
•    listownie na adres: wskazany w pkt. I. 2. Regulaminu
•    przez e-mail: sekretariat@igomedia.pl
2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
a.    Będziemy posługiwać się danymi osobowymi uczestników konkursu w celu przeprowadzenia konkursu, o którym mowa w niniejszym Regulaminie.    
b.    Możemy posługiwać się danymi osobowymi uczestników konkursu na podstawie wyrażonej zgody, która jest dobrowolna, ale jednocześnie konieczna, żeby wziąć udział w konkursie. Wyrażenie zgody na posługiwania się danymi osobowymi w celu przeprowadzenia konkursu następuje poprzez zgłoszenie udziału w konkursie.
3. Okres przechowywania danych osobowych
Będziemy przechowywać dane osobowe uczestników konkursu do momentu zakończenia całego postępowania związanego z przeprowadzeniem konkursu oraz zgodnie z przepisami prawa ochrony danych osobowych.
4. Odbiorcy danych
Będziemy przekazywać dane osobowe uczestników konkursu wyłącznie firmom, które z nami współpracują w celu przeprowadzenia konkursu, wydania tygodnika i tym, które będą doręczały nagrody. Tacy odbiorcy posługują się danymi tylko zgodnie z naszymi poleceniami dlatego, że mają z nami zawartą umowę. Poza tym dane będziemy mogli przekazać tylko i wyłącznie upoważnionym do tego organom państwowym.
5. Prawa uczestników konkursu:
Dlatego że posługujemy się danymi osobowymi uczestników konkursu, mają oni:
a.    prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
b.    prawo dostępu do swoich danych osobowych,
c.    prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
d.    prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,
e.    prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
f.    prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
g.    prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik konkursu może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali jego dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z uczestnikiem konkursu lub na podstawie jego zgody.
Aby skorzystać z powyższych praw, uczestnik konkursu powinien się z nami skontaktować w sposób powyżej wskazany.
6. Uczestnik konkursu ma:
Prawo wycofania zgody
W każdej chwili przysługuje prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez nas danymi osobowymi uczestnika konkursu. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że mogliśmy posługiwać się danymi osobowymi uczestnika konkursu przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Zabezpieczenie danych osobowych.
Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi zasadami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama