107,6 FM

W ustach i w sercu

Boże prawo reguluje całość życia. To przekonanie podziela każdy, kto jest osobą wierzącą.

Dla Izraelitów doby Starego Testamentu fundamenty tego prawa tworzył Dekalog, który narodowi wybranemu został ogłoszony przez Mojżesza pod górą Synaj. Z Dekalogu wynikały szczegółowe rozporządzenia prawne, odnoszące się do życia jednostek i całej społeczności. Czy tych przykazań da się przestrzegać? „Polecenie to, które Ja ci dzisiaj daję, nie przekracza twych możliwości i nie jest poza twoim zasięgiem” – odpowiada Pan Bóg przez usta biblijnego prawodawcy. Jest w tym stwierdzeniu ważne przekonanie, że Boże prawo jest możliwe do przestrzegania i że ma moc budowania sprawiedliwej społeczności.

Ale co z tymi, którzy nie poznali biblijnych rozporządzeń? Czy można do nich dotrzeć drogą inną niż poprzez zgłębianie zapisów dokonanych w objawionych księgach? „Słowo to jest bardzo blisko ciebie: w twych ustach i w twoim sercu” – odpowiada biblijny autor.

Dekalog to szereg norm, a wszystkie – jak pokazuje to Pan Jezus – ogniskują się w tej najważniejszej, w przykazaniu miłości Boga i bliźniego. O tym przypomniał Zbawiciel uczonemu w Prawie, a potem opowiedział przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Samarytanie w czasach Chrystusa byli tą częścią mieszkańców Palestyny, którą Izraelici uważali za element etnicznie obcy, wręcz pogański. Gdy w 722 r. przed Chr. miała miejsce deportacja Izraelitów do Asyrii, okupanci sprowadzili w to miejsce pogan i to oni stali się ważnym etnicznym czynnikiem, który stanął u początku społeczności Samarytan. I oto Samarytanin, człowiek wrogo i niechętnie postrzegany przez Izraelitów, znających Boże Prawo, staje się przykładem wypełniania jądra ich religijnych nakazów. On Bożego Prawa nie miał „w ustach”, ale miał je „w sercu”.

„W ustach” w biblijnej narracji znaczy: w tym, co jest głoszone i co zakorzenia się w biblijnych zapisach i co można poznać, studiując Pismo Święte. Wyrażenie „w sercu” wskazuje na to samo, bo w istocie chodzi o to, że Boże Prawo, spisane na kartach Biblii, treściowo jest tożsame z prawem naturalnym zapisanym w ludzkich sumieniach.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama