107,6 FM

Lista obecności

Rodowód Jezusa Chrystusa. Mt 1,1

Mt 1,1-17

Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama.

Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Esroma; Esrom ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona; Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida.

Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza; Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego.

Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela; Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem.

Tak więc od Abrahama do Dawida jest w sumie czternaście pokoleń; od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń.


Rodowód Jezusa Chrystusa. Mt 1,1

Ewangelia z komentarzem. Słowa najważniejsze rozważa Paweł Lis
Gość Niedzielny

To ważny fragment Ewangelii, obok którego nie powinniśmy przechodzić obojętnie. Przyznam, że mnie udało się to całkiem niedawno. To jakby czytać listę obecności. Ale jakże ważną – bo obecności tych, którzy byli przed Nim, Królem królów. To streszczenie przygotowań przed zbawieniem świata. A dalej jesteśmy my, Ty i ja, z taką tylko różnicą, że nas ewangelista nie wymienia. Ale dzięki przyjściu Syna Bożego na ten świat staliśmy się wszyscy dziećmi Boga. To oznacza, że jesteśmy na liście obecności, a życie każdego z nas jest w Bożym planie. Podążając za genealogicznym przesłaniem dzisiejszego czytania, mam dla Ciebie dobrą informację – Bóg jest Twoim ojcem.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zamów newsletter