107,6 FM

Śląskie. Rezerwat Sokole Góry na Jurze nieznacznie powiększony

Rezerwat Sokole Góry, położony na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, został nieznacznie powiększony – poinformowała w poniedziałek Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach. Wokół rezerwatu utworzono też otulinę – strefę ochronną.

Jak przekazała w poniedziałek rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach Natalia Zapała, chodzi o rezerwat Sokole Góry w gminie Olsztyn, utworzony w 1953 r.

Nowa powierzchnia rezerwatu Sokole Góry wynosi prawie 223 ha. Ochroną objęte zostały wydzielenia leśne przylegające do granic rezerwatu, w skład których wchodzi Jodłowa Góra. Tereny te są w znacznym stopniu naturalne, występują tam liczne ostańce i wychodnie skalne porośnięte roślinnością, otoczone ponad 100-letnimi bukami, jaworami, jodłami i sosnami.

„Powiększenie powierzchni Sokolich Gór wpłynie na poprawę warunków realizacji celu ochrony obowiązującego w rezerwacie” – zaznaczyła, cytowana przez Zapałę, Regionalna Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach Mirosława Mierczyk-Sawicka.

„Będzie to możliwe w wyniku poddania pod ochronę rezerwatową fragmentu obszaru leśnego charakteryzującego się zbliżonymi walorami przyrodniczymi jak obecny teren rezerwatu. Poszerzenie rezerwatu o sąsiadujący z nim teren pozwoli na dalszy, niezakłócony przebieg naturalnych procesów przyrodniczych” - dodała Mierczyk-Sawicka.

Argumentem przemawiającym za powiększeniem terenu objętym ochroną o 7 ha był też historyczny zasięg granic rezerwatu. Początkowo, w latach 1953-1963, obejmował on ponad 333 ha; były to m.in. właśnie drzewostany porastające Jodłową Górę, a także Górę Knieję i Kamienne Górki.

Wokół rezerwatu wyznaczono też strefę ochronną tzw. otulinę, której powierzchnia wynosi blisko 348 ha. Ta zmiana wypełnia wieloletni postulat przyrodników, aby kompleksowo zabezpieczyć rezerwat przed działaniem i przyszłą możliwością oddziaływania negatywnych czynników zewnętrznych.

Nowy akt, wydany przez katowicką RDOŚ, rozszerza cel ochrony w rezerwacie Sokole Góry. Uwzględniono w nim walory krajobrazowe tego obszaru z uwagi na malownicze ostańce skalne i punkt widokowy z Sokolej Góry w kierunku m.in. Góry Biakło i Zamku w Olsztynie. Zaktualizowany został również przedmiot ochrony rezerwatu.

„Zmieniając zarządzenie chcieliśmy podkreślić znaczenie rezerwatu jako miejsca wyróżniającego się liczbą oraz wartością obiektów jaskiniowych w woj. śląskim. Obiekty te stanowią siedlisko wielu cennych gatunków zwierząt m.in. endemicznych podgatunków chrząszczy” – wyjaśnił zastępca RDOŚ w Katowicach i Regionalny Konserwator Przyrody Przemysław Skrzypiec.

Jak wymienił, zlokalizowane tam Jaskinia Koralowa, Studnisko i Jaskinia Olsztyńska są miejscem hibernacji 14 gatunków nietoperzy, w tym 5 chronionych prawem Unii Europejskiej: podkowca małego, mopka, nocka łydkowłosego, nocka Bechsteina i nocka dużego.

„Przypominamy, że jaskinie w rezerwacie są nieudostępnione do zwiedzania i należą do największych i najistotniejszych zimowisk nietoperzy na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej” – zaznaczył Skrzypiec.

Katowicka RDOŚ odniosła się też w nowym akcie do występujących w rezerwacie charakterystycznych wychodni skał wapiennych, porośniętych dobrze zachowaną roślinnością naskalną. Siedlisko tych roślin występuje w podtypie cieniolubnym z charakterystycznymi gatunkami paproci oraz mchów, tj. zanokcicą skalną, paprotnicą kruchą czy miecherą kędzierzawą.

Śląskie. Rezerwat Sokole Góry na Jurze nieznacznie powiększony   Joanna Wyleżoł/ Radio eM

Jura Krakowsko-Częstochowska to makroregion geograficzny - pas o długości ok. 80 km ciągnący się między Krakowem a Częstochową. Ze względu na walory krajobrazowe jest popularny wśród amatorów różnych sportów i rekreacji - m.in. turystyki pieszej, rowerowej, konnej, narciarskiej. To również jeden z ulubionych w kraju obszarów dla wspinaczy skałkowych oraz grotołazów.

Nazwa rezerwatu Sokole Góry nawiązuje do malowniczych wzniesień i została nadana przez mieszkańców od występujących niegdyś na wzgórzach gniazd sokołów. Wśród innych rezerwatów na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej są: Góra Chełm, Góra Zborów, Ostrężnik, Parkowe, Smoleń, Ruskie Góry (w ub. roku podobnie powiększone) czy Zielona Góra.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama